Midden in de maatschappij

De Turkse Federatie Nederland (afgekort: TFN) is een vereniging die als koepelorganisatie dient voor circa vijftig Turks-Nederlandse sub-organisaties. Bij ieder van deze afdelingen zijn tientallen tot honderden huishoudens betrokken. De gemene deler van onze sub-organisaties en achterban is het Turkse nationalisme, dat gebaseerd is op taal, cultuur en gewoonten, niet op etniciteit. Daarnaast delen alle organisaties binnen TFN dezelfde liefde voor de democratische samenleving en voor Nederland. Integratie, meedoen en middenin de maatschappij staan, deze zaken zijn onlosmakelijk verbonden met de ziel en visie van onze organisatie.

Bestuur

Het TFN-hoofdbestuur is ervan overtuigd dat Turkse Nederlanders nog meer zullen integreren en Nederland steeds meer als hun thuisland zullen gaan zien. De liefde voor Turkije en de Turkse cultuur mag er zeker zijn, maar uiteindelijk zijn wij hier en blijven wij hier. Jonge, nieuwe generaties Turkse Nederlanders zullen het land van hun voorouders vooral als vakantieland gaan zien, maar ze zullen dat land niet vergeten. Emancipatie vanuit eigen kring vormt voor TFN de basis: burgers met een Turkse achtergrond horen erbij en moeten volwaardig meedoen, maar doen dat vanuit eigen gelederen.

Doelen

De TFN beoogt zijn doelen te bereiken door alle sub-organisaties op lokaal niveau aansluiting te laten vinden met de bredere samenleving. Dat doen we door anderen te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en samen activiteiten te organiseren. Ook organiseren onze afdelingen activiteiten voor de eigen achterban. Onze leden hebben behoefte aan Turks samen zijn en willen hun wortels niet verliezen, maar voelen zich tegelijkertijd ook Nederlanders en willen een onlosmakelijk onderdeel van de Nederlandse maatschappij zijn.

Leden

Onze leden komen samen in onze gebouwen en gebedsruimten, en staan open voor elkaar en buitenstaanders. De achterban van TFN bestaat vooral uit Turkse Nederlanders die hier sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wonen. Het gaat om mensen van de eerste tot en met de vijfde generatie. Onze leden kunnen oudere voormalige gastarbeiders zijn, maar ook uit tweede of derde generatie Turkse vrouwen bestaan. Tevens hebben we een steeds groter groeiende groep studenten, hoger opgeleiden en young professionals. Van bouwvakker tot advocaat en van schilder tot restauranthouder; je vindt hen bij TFN.

Foto van TFN congres.

Lees ook..

Geschiedenis TFN

Geschiedenis van de Turkse Federatie Nederland De Turkse Federatie Nederland (TFN) is als organisatie in 1995 opgericht, maar kent als beweging in Nederland een langere geschiedenis. Wij vinden het belangrijk…
Lees meer.. Geschiedenis TFN

Bestuur

Als Turkse Federatie Nederland zijn we een vereniging met een federale structuur. Dat betekent dat de circa vijftig afdelingen en sub-organisaties die zich bij ons hebben aangesloten een grote mate…
Lees meer.. Bestuur

Afdelingen

Zoals aangegeven is de TFN een organisatie met een federale structuur. Daardoor hebben alle aangesloten organisaties en afdelingen een grote mate van autonomie. Dat is nodig omdat op lokaal niveau…
Lees meer.. Afdelingen

De 10 grootste fabels over de Turkse Federatie Nederland

‘De TFN is de vertegenwoordiging van de Grijze Wolven in Nederland’

De TFN vindt zijn oorsprong in het romantische Turkse nationalisme, waarvan politicus Alparslan Türkeş in de tweede helft van de twintigste eeuw in Turkije de roerganger was. Vaak worden wij onterecht aangeduid als de ‘Grijze Wolven’. In werkelijkheid gaat het hier om een ruim begrip: veel Turken gebruiken de wolf namelijk als eigen symbool, net…

‘De TFN is extreemrechts en fascistisch’

De TFN is oorspronkelijk verbonden aan de beweging van de Turkse politicus Alparslan Türkeş, die het romantische Turkse nationalisme predikt. Het gaat hierbij om nationalisme dat niet gestoeld is op ras of etniciteit, maar op taal, cultuur en gebruiken. Dat Türkeş’ partij MHP in Turkije rechtsom ging (en gaat), betekent nog niet dat die extreemrechts…

‘De Turkse Federatie Nederland is gewelddadig en pleegt aanslagen’

Nog nooit in haar bestaan heeft de TFN mensen bedreigd, geweld gepleegd of aanslagen uitgevoerd. Deze bewering wordt echter aangehaald door opiniemakers van Turkse afkomst, die vervolgens op Twitter aantijgingen doen. We zijn geen gewelddadige club, maar een burgerlijke organisatie die graag bruggen wil bouwen in Nederland en daarbuiten. Iedereen mag uiteraard zijn eigen mening…

‘De TFN is de Nederlandse tak van de Turkse rechtse nationalistische partij MHP’

De rechtse ‘Partij van de Nationalistische Beweging’, de MHP, werd eind jaren zestig opgericht door Alparslan Türkeş. Jarenlang was de partij een factor in de Turkse politiek. Na de militaire coup van 1980 werd de MHP, samen met andere politieke partijen verboden, om in de tweede helft van de jaren tachtig op het toneel terug…

‘De TFN behoort tot de lange arm van Ankara’

Over de zogenaamde ‘Lange arm van Ankara’ is de laatste jaren in Nederland veel geschreven en gezegd. Het is een frame op zich geworden, die stelt dat ‘Ankara’ organisaties als TFN direct of indirect zou sturen. Daar is niets van waar. TFN staat niet in contact met de Turkse regering. Wij vormen een Nederlandse organisatie…

‘De TFN wil Turken in Nederland Turks houden en ze niet laten integreren’

Onze leden en bezoekers komen naar TFN voor sociale, culturele en religieuze activiteiten. Ze willen graag gebonden zijn aan een Turkse club zonder hun dagelijkse binding met Nederland, het land waar ze vaak geboren en getogen zijn, kwijt te raken. TFN-leden leven, wonen en werken immers in Nederland. Ze doen volledig mee, maar vergeten hun…

‘De TFN krijgt structureel subsidie van de Nederlandse overheid’

De TFN heeft in eerste instantie als doel geen subsidie te vragen of te willen ontvangen van Nederlandse overheidslichamen. Dit omdat wij een onafhankelijke organisatie willen zijn die niemand iets schatplichtig is. Wel zijn er in het verleden door de plaatselijke TFN-organisaties gemeentelijke subsidies aangevraagd, maar daarbij gaat het om incidentele, kleine bedragen. Deze organisaties…

‘De TFN is een criminele organisatie’

Deze fabel is vooral de wereld in gekomen dankzij het boek van Ülger en Braam, in 1997. Volgens hen zou onze organisatie worden gebruikt als dekmantel voor drugslijnen en om zwart geld wit te wassen. De auteurs spraken van miljoenen guldens aan crimineel geld. Maar daar klopt niets van. Wat is er van waar? In…

‘De TFN is tegen Koerden, Alevieten en Armeniërs’

Nederland is een diverse samenleving waarin verschillende groepen moeten samenleven. Wij als TFN willen daar onderdeel van uitmaken en zien dan ook geen heil in het aangaan van strijd met anderen. Als organisatie bevorderen wij juist de dialoog met andere groepen. Zo is TFN lid van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), waarin de meeste…